Bedenktijd en retour

Let op: Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten (B2C)

  • U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd (zichttermijn) van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of,
  • als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, wilt u dit dan a.u.b. binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze (bv. per postbrief, e-mail, telefax etc.) aan ons te doorgeven :

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

Tel.: +49 2243 8890
Fax: +49 2243 889 45
e-mail:info@gerstaecker.nl

U kunt voor uw schriftelijke melding van het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruik maken. Het invullen van het modelformulier is geen verplichting. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende als u binnen het herroepingstermijn van 30 dagen, ingaande op de datum van de verkoopovereenkomst, uw melding naar ons verzonden heeft.

De kosten voor de retourzending worden aan u doorberekend.

Je kan bij ons een voordelig retourlabel aanvragen (€ 4,95 incl. BTW).

Uitkomsten van het uitoefenenvan het herroepingsrecht

Als Gerstaecker International de producten die door de klant zijn terug gestuurd in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk zijn geld terug, inclusief verzendkosten. Het streven is binnen 14 dagen. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hebt u de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Wij gebruiken voor terugbetalingen hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Wanneer Gerstaecker International de teruggezonden producten echter nog niet heeft terugontvangen, mogen wij wachten met terugbetalen tot de goederen ons daadwerkelijk hebben bereikt of tot u een bewijs kunt tonen dat u de producten heeft terug gezonden. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u als consument.

Binnen 14 dagen, vanaf de dag volgend op de melding dat u van het herroepingsrecht gebruik mag maken, dient u de goederen terug te zenden of te overhandigen aan:

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product draagt u als consument. Wanneer de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden terug gezonden, zullen de terugzendkosten maximaal op een bedrag van € 250,00 worden getaxeerd.

U zendt de goederen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Gerstaecker International verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de beschadiging hiervan (m.b.t. aard, eigenschap en mechanisme) het gevolg is van een incorrecte omgang.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij koop op afstand overeenkomsten

  • voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • voor de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • voor de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor retour


Om het modelformulier te downloaden, klik hier!