Algemene bedrijfsvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer 
Naam: Gerstäcker International GmbH
Kantooradres: Wecostrasse 4, D-53783 Eitorf
E-mailadres: info@gerstaecker.nl

Beheer:
Claudia Geissler, Michael Gerstäcker, Peter Schnur

Rechterlijke instantie: Amtsgericht Siegburg
Registernummer: HRB 12031
VAT-ID volgens § 27 van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE285026769
BTW-nummer: 823681300B01

De prijzen

De prijzen op de website van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden zijn weergegeven in EUR en zijn inclusief BTW maar  zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld bij het betreffende product in de webwinkel. Wij verzenden vanaf onze Nederlandse webshop enkel pakketten binnen Nederland.

Weergave-/ technische fouten bij prijzenaanduidingen, illustraties, productbeschrijvingen of andere inhoud, alsmede andere vergissingen, voorbehouden.

Hoe worden de verzendkosten berekend?

Bestellingen vanaf EUR 99,00 incl. BTW versturen wij zonder verzendkosten naar Nederland.

Bij bestellingen tussen EUR 50,00 en EUR 98,99 incl. BTW betaalt u EUR 5,95 verzendkosten inkl. BTW.

Bij bestellingen tussen EUR 25,00 en EUR 49,99 incl. BTW betaalt u EUR 7,50 verzendkosten incl. BTW (in dit bedrag zit een kleine-order-toeslag).

Bij bestellingen beneden de EUR 25,00 incl. BTW betaalt u EUR 11,00 verzendkosten incl. BTW (in dit bedrag zit een kleine-order-toeslag).

Deze prijzen zijn geldig voor verzending naar Nederland.

Voor producten met een bijzonder hoog gewicht of van een uitzonderlijke omvang of kwetsbaarheid geldt een speciale toeslag op de verzendkosten (geldt ook voor bestellingen boven de EUR 99,00). Dit staat uiteraard bij de betreffende producten vermeld.


Hoe kan ik betalen?

Klanten van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden kunnen kiezen uit verschillende betaalmethoden:

Elektronisch vooruit betalen voor particulieren


PayPal (paypal@gerstaecker.nl): Met PayPal is kopen op het internet gemakkelijk en kosteneffectief. PayPal is gratis voor consumenten en werkt naadloos samen met uw betaalrekening en creditcard. En, het allerbelangrijkste, het is een veilige en efficiënte manier om uw transacties uit te voeren.

Voor meer informatie:  www.paypal.com


Visa: Betalen met Visa op internet is net zo veilig, simpel en gemakkelijk als betalen met Visa in
de winkel. Alle verzekeringen die u met uw kaart heeft, gelden ook voor uw aankopen via internet.

Zie voor meer informatie: www.visa.nl


MasterCard: Betalen met uw MasterCard creditcard op internet is net zo veilig, simpel en gemakkelijk als in de winkel.

Zie voor meer informatie: www.mastercard.com


De in Nederland meest gebruikte online betaalmethode tegen de beste voorwaarden.
Geschikt voor alle tarieven, zowel hoog als laag.

Zie voor meer informatie: www.ideal.nl

 

Kopen op rekening

Kopen op rekening is alleen mogelijk voor scholen, musea en instellingen en kan per e-mail worden aangevraagd. De eerste bestelling dient echter altijd vooraf te worden betaald.

Onze bankgegevens

RABOBANK
IBAN: NL32 RABO 0173 6478 12
BIC: RABONL2U


Wat zijn de levertijden?

Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden streeft ernaar bestellingen binnen 5 dagen bij de klant te leveren gerekend vanaf het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verzonden. Deze levertermijn is alleen maar een indicatie.

Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade bij de afnemer ten gevolge van de overschrijding van de te verwachten levertijd.

Aflevering van de producten vindt plaats op de begane grond, er wordt geleverd tot achter de eerste (voor)deur. Het afleveradres dient per busje/vrachtauto bereikbaar te zijn. 

Om een goede kwaliteit van de materialen te kunnen waarborgen worden bepaalde producten  niet verstuurd als het vriest (bijvoorbeeld klei). Dit staat uiteraard bij de desbetreffende producten op de website vermeld.

We leveren niet aan postbus adressen.

Track & Trace: Wanneer wordt mijn bestelling geleverd ?

Zodra uw pakje klaar staat om later van DPD opgehaald te worden, ontvangt u een email met en track & trace link. Middels deze track & trace kunt u het pakje op de website van DPD volgen.

Het herroepingsrecht
(Let op: Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten (B2C)

 • U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd (zichttermijn) van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of,
 • als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop u, of een door hu aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, wilt u dit dan a.u.b. binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze (bv. per postbrief, e-mail, telefax etc.) aan ons doorgeven:

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

Tel.: +49 2243 889  0
Fax: +49 2243 889 45
e-mail: info@gerstaecker.nl

U kunt voor uw schriftelijke melding van het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruik maken. Het invullen van het modelformulier is geen verplichting. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende hiervan binnen de herroepingtermijn van 14 dagen ingaande op de datum van de verkoopovereenkomst uw melding aan ons hebt verzonden.

De kosten voor de retourzending moet u zelf dragen.

Uitkomsten van het uitoefenenvan het herroepingsrecht  

Als Gerstaecker International de producten die door de klant zijn terug gestuurd in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk het geld voor de geretourneerde goederen terug (exclusief verzendkosten), wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te doen. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Wanneer Gerstaecker International de teruggezonden producten echter nog niet heeft terug ontvangen, mogen wij wachten met terugstorten van het geld tot wij de goederen daadwerkelijk in huis hebben of tot u een bewijs kunt leveren dat u de artikelen retour gestuurd hebt. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij u als consument.

U moet de goederen zo snel mogelijk retoursturen, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding dat u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, aan:

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product draagt u als consument. Wanneer de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden terug gezonden, zullen de terugzendkosten maximaal op een bedrag van € 250,00 worden getaxeerd.

U zendt de goederen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Gerstaecker International verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U bent alleen e uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product (m.b.t. aard, eigenschappen en mechanisme), die verder gaat dan toegestaan.


Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij koop op afstand overeenkomsten

 • voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • voor de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • voor de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Gerstaecker International GmbH, Wecostr. 4, D-53783 Eitorf (e-mail: info@gerstaecker.nl)
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)

_____
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om het modelformulier down te loaden, klik hier

Klachten en garantie

Klachten of schade aan de producten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 72 uur, schriftelijk aan Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden te worden gemeld (voor snelle communicatie, bij voorkeur per e-mail en onder vermelding van uw klant- en het factuurnummer).

Het product wordt in geval van garantie naar keuze van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden beperkt tot kosteloos herstel van het product, tot vervanging van het product of tot terugbetaling van de aankoopprijs van dit product.

Als het product in zijn geheel wordt vervangen door een nieuw product, dan geldt voor dit product uiteraard opnieuw de volledige garantietermijn. Bij herstel van een product geldt de resterende garantietermijn van dat product. Onderdelen die bij reparatie worden vervangen blijven eigendom van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden.

Voor de geleverde goederen geldt een garantie van 3 maanden, tenzij de opgegeven garantietermijn van een fabrikant anders vermeldt is of wettelijke voorschriften iets anders eisen. Het recht op garantie voor de klant vervalt op het moment dat er reparaties, wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan het product zijn toegebracht zonder dat daar vooraf door Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden schriftelijk toestemming voor is verleend. Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van producten door de klant, dan wel door derden aan wie de klant de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld. 

De klant kan geen beroep doen op garantie zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De klant heeft geen recht zijn betalingsverplichting op te schorten omdat Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden haar garantie verplichting niet, nog niet of nog niet geheel is nagekomen.

De garantie geldt alleen binnen Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantietermijn gaat in op de dag van levering aan de klant. Bij levering van een product dat door de fabrikant gemonteerd of opgesteld wordt, gaat de garantietermijn in op de dag van de bedrijfsklare opstelling.


Het eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden tot het moment dat de betaling volledig is voldaan.

Het intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendom- en auteursrecht van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden heeft betrekking op alle teksten, foto's, bewegende beelden, overig beeldmateriaal, vormgeving, databestanden, merken, logo's, domeinnamen en overige materialen zoals die te zien zijn op de website van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden. De rechten op voorgenoemde zaken liggen bij Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden, haar licentiegevers en fabrikanten. 

De bovengenoemde zaken mogen zonder toestemming van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden niet worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt. 

De website van Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden kan links, banners of buttons bevatten naar websites van derden. Gerstaecker Kunstenaarsbenodigdheden heeft geen rechten op  of zeggenschap over deze websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK