Het herroepingsrecht

Let op: Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten (B2C)

 • U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd (zichttermijn) van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of,
 • als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop u, of een door hu aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, wilt u dit dan a.u.b. binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze (bv. per postbrief, e-mail, telefax etc.) aan ons doorgeven:

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

Tel.: +49 2243 8890
Fax: +49 2243 889 45
e-mail:info@gerstaecker.nl

U kunt voor uw schriftelijke melding van het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruik maken. Het invullen van het modelformulier is geen verplichting. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende hiervan binnen de herroepingtermijn van 14 dagen ingaande op de datum van de verkoopovereenkomst uw melding aan ons hebt verzonden.

De kosten voor de retourzending moet u zelf dragen.

Uitkomsten van het uitoefenenvan het herroepingsrecht

Als Gerstaecker International de producten die door de klant zijn terug gestuurd in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk het geld voor de geretourneerde goederen terug (exclusief verzendkosten), wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te doen. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Wanneer Gerstaecker International de teruggezonden producten echter nog niet heeft terug ontvangen, mogen wij wachten met terugstorten van het geld tot wij de goederen daadwerkelijk in huis hebben of tot u een bewijs kunt leveren dat u de artikelen retour gestuurd hebt. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij u als consument.

U moet de goederen zo snel mogelijk retoursturen, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding dat u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, aan:

Aan
Gerstaecker International GmbH
Wecostrasse 4
53783 Eitorf
Duitsland

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product draagt u als consument. Wanneer de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden terug gezonden, zullen de terugzendkosten maximaal op een bedrag van € 250,00 worden getaxeerd.

U zendt de goederen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Gerstaecker International verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U bent alleen e uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product (m.b.t. aard, eigenschappen en mechanisme), die verder gaat dan toegestaan.


Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij koop op afstand overeenkomsten

 • voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • voor de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • voor de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Gerstaecker International GmbH, Wecostr. 4, D-53783 Eitorf (e-mail: info@gerstaecker.nl)
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)

_____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om het modelformulier down te loaden, klik hier!

Deze online winkel bevat cookies voor een optimale weergave van onze website en om uw ervaring te optimaliseren. Zonder cookies is de functionaliteit van de online winkel beperkt. Klik op „OK“om cookies te accepteren. U kunt de cookies in de online winkel deactiveren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, dit brengt echter wel beperkingen voor de functies teweeg. Een gedetailleerde beschrijving van alle gebruikte cookies, evenals de bijbehorende links om uw gegevens af te schermen vindt u in ons privacy beleid.

 

OK